loader image

Recruitment Services by talaint: Your Partner in Finding Top Talent

Общи условия

Въведение

Добре дошли в TALAINT! Като използвате нашия уебсайт и/или предоставяните услуги, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да се съобразявате с нашите Общи условия. Настоящите Общи условия безусловно се разпростират и прилагат за всички свързани приложения, интернет услуги или разширения на уебсайтове. Ако не сте съгласни с всички тези Общи условия, Ви е забранено да използвате този Уебсайт и можете незабавно да прекратите използването му. TALAINT препоръчва да запазите или разпечатате копие от настоящите Общи условия за бъдеща справка.

Съгласие с Общите условия

Общите условия на TALAINT (наричани по-долу „Общи условия“ или „Общи условия“), съдържащи се в настоящото споразумение, уреждат използването от Ваша страна на този уебсайт и цялото му съдържание (наричани по-долу общо „Уебсайт“). Настоящите условия очертават правилата и нормите, които регулират използването на TALAINT, разположен на адрес https://talaint.com. Всички материали/информация/документи/услуги или всички други субекти (наричани общо „съдържание“), които се появяват в TALAINT, се администрират при спазване на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат с пълна сила и ефект при използването на този Уебсайт, а използването на този Уебсайт представлява изрично съгласие с всички Общи условия, съдържащи се в него. Не продължавайте да използвате този Уебсайт, ако имате възражения срещу някое от условията, посочени на тази страница.

Определения/терминология

Следните определения се прилагат към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност, Известието за отказ от отговорност и всички споразумения: „Потребител“, „Посетител“, „Клиент“, „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за Вас, лицето(ата), което(ито) използва(т) този Уебсайт. „TALAINT“, „Ние“, „Нашият“ и „Нас“ се отнася за нашия уебсайт/компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за вас, така и за нас. Всички условия се отнасят до всички съображения на TALAINT, необходими за извършване на поддръжка за Вас с ясната цел да се отговори на нуждите на Вашия Потребител по отношение на нашите услуги, съгласно и при спазване на действащото законодателство на държавата или страната, в която TALAINT извършва дейност (България). Всяко използване на тези определения или друг речник в единствено, множествено число, главни букви и/или местоимения е взаимозаменяемо, но се отнася за едно и също.

Права на интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате и сте избрали да включите в този Уебсайт, съгласно настоящите Условия TALAINT и/или нейните лицензодатели притежават и запазват всички права на интелектуална собственост върху този Уебсайт. Получавате ограничен лиценз, предмет на ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия, за целите на разглеждане на съдържанието на този Уебсайт.

Услуги

Съдържанието на този Уебсайт не е предназначено за използване или разпространение сред физически или юридически лица в която и да е юрисдикция, географско местоположение или страна/държава, където такова използване или разпространение ще противоречи на законите и разпоредбите или ще подложи TALAINT на каквато и да е форма на регистрация, искове, искания, разходи, отговорности, щети или разходи. Уебсайтът е предназначен за потребители, които са навършили поне 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, не можете да използвате или да се регистрирате за използване на този Уебсайт или неговите услуги без разрешение или съгласие на родителите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие притежавате необходимата правоспособност да спазвате и да бъдете обвързани с тези Общи условия.

Приемлива употреба

Вие можете да използвате този Уебсайт, както е разрешено от настоящите Общи условия, и не можете да използвате този Уебсайт за цели, различни от тези, за които TALAINT предоставя Уебсайта и неговите услуги.

Бисквитки

TALAINT използва бисквитки. С достъпа до нашия Уебсайт Вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с нашата Политика за бисквитките. Оптималната функционалност на нашия интерактивен Уебсайт използва „бисквитки“ за извличане на информация за Потребителя при всяко посещение. Някои от нашите партньори могат също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, TALAINT и/или нейните лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за цялото съдържание на TALAINT. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до всяко съдържание на Уебсайта на TALAINT за лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в настоящите общи условия. С настоящото TALAINT ви ограничава от всички изброени по-долу действия:
 1. Преиздаване на съдържание на TALAINT в каквато и да е медия;
 2. Възпроизвеждане, дублиране или копиране на съдържание на TALAINT ;
 3. Продажба, отдаване под наем, сублицензиране и/или друго комерсиализиране на каквото и да е съдържание на TALAINT;
 4. Публично изпълнение и/или показване на каквото и да е съдържание на TALAINT;
 5. Използване на този Уебсайт по начин, който е или може би е вреден и/или засяга достъпа на потребителите до този Уебсайт;
 6. Използване на този Уебсайт в противоречие със съответните правила, закони и разпоредби на страната, в която пребивавате, или по начин, който причинява или може да причини вреда на Уебсайта или на което и да е физическо или юридическо лице;
 7. извършване на извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този Уебсайт или по време на използването му; и
 8. Използване на този Уебсайт за участие в каквато и да е форма на бизнес реклама или маркетинг.
Достъпът до определени области на този Уебсайт може да бъде ограничен, като TALAINT може да разшири това ограничение до целия Уебсайт по всяко време и по своя преценка. Всяка потребителска идентификация, ключ за сигурност или парола, които може да имате на този Уебсайт, са поверителни и Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на тази информация.

Права за свързване и хипервръзки

Запазваме си правото да подаваме искания за премахване на всички връзки или на конкретна връзка, създадена от вас, която пренасочва към нашия Уебсайт, и вие се съгласявате незабавно да премахнете такива връзки към нашия Уебсайт при поискване. Можем да променяме условията на тези права за свързване по всяко време. С постоянното си свързване към нашия Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази политика за свързване и да ги спазвате. Не се колебайте да се свържете с нас, ако откриете на нашия Уебсайт връзка, която е обидна, и ние можем да разгледаме искания за премахване на такива връзки. Въпреки това не сме длъжни да го правим или да ви отговаряме директно или незабавно.

Хипервръзки към нашето съдържание

Организации като търсачки, правителствени агенции, новинарски организации и онлайн справочници могат да поставят връзки към нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение. Можем да разглеждаме други заявки за връзка от популярни специалисти в областта на потребителите и/или информацията, благотворителни организации, интернет портали, образователни институции, търговски асоциации и сайтове на общността dot.com. Всяка заинтересована организация трябва да ни информира и да се свърже с нас за допълнителна информация относно нашата политика на свързване. Такова свързване обаче не означава подкрепа, спонсорство, партньорство или одобрение от наша страна от какъвто и да е вид. Няма да бъде позволено използването на нашето лого или друга интелектуална собственост на дизайна за свързване, освен в случай на лицензионно споразумение за търговска марка.

Връзка към съдържание на трети страни

Този Уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения, управлявани от трети страни. Моля, имайте предвид, че ние не контролираме такива уебсайтове или приложения на трети страни, нито оператора на третата страна. TALAINT не носи отговорност и не одобрява уебсайтове или приложения на трети страни, както и тяхната наличност или съдържание. TALAINT не носи отговорност за рекламите, съдържащи се в Уебсайта. Вие се съгласявате, че правите това на свой риск, когато купувате стоки и/или услуги от такава трета страна. Рекламодателят, а не ние, носи отговорност за тези стоки и/или услуги и ако имате въпроси или оплаквания относно тях, трябва да се свържете с рекламодателя.

Потребителско съдържание

В настоящите Стандартни условия за ползване на Уебсайта „Потребителско съдържание“ означава всякакви аудио-, видео-, текстови, изображения или други материали или съдържание, които решите да покажете на този Уебсайт. Що се отнася до потребителското съдържание, с показването му вие предоставяте на TALAINT неизключителен, световен, неотменим, безвъзмезден и сублицензируем лиценз за използването, възпроизвеждането, адаптирането, публикуването, превеждането и разпространението му във всякакви медии. Потребителското съдържание трябва да е ваше собствено и да не нарушава правата на трети страни. TALAINT си запазва правото да премахва Вашето съдържание от този Уебсайт по всяко време, без предизвестие. На TALAINT е разрешено да наблюдава Вашите действия на Уебсайта и да премахва всяко потребителско съдържание, което се счита за неподходящо, обидно, противоречащо на приложимите закони и разпоредби или води до нарушаване на настоящите Общи условия. Вие гарантирате и декларирате, че:
 1. Имате право да качвате/внасяте/публикувате съдържание на нашия Уебсайт и притежавате необходимата правоспособност, лиценз или съгласие за това;
 2. Вашето съдържание не нарушава никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторски права, патенти или търговски марки на трети страни;
 3. Съдържанието ви е вярно, точно, актуално, пълно и се отнася до вас, а не до трета страна;
 4. Вашето съдържание не съдържа клеветнически, обидни, неморални или незаконни материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот; и
 5. Съдържанието няма да бъде използвано за набиране или популяризиране на бизнес или обичаи или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
Сега предоставяте на TALAINT неизключителен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и да разрешава на други одобрени от нас лица да използват, възпроизвеждат и редактират всяко ваше съдържание във всякаква форма, формат или медия.

Privacy Policy

Използвайки този Уебсайт и неговите услуги, Вие може да ни предоставите определена лична информация. Като използвате TALAINT или нейните услуги, Вие ни разрешавате да използваме Вашата информация във всяка страна или държава, в която работим. Запазваме си правото да използваме тази информация, за да подобрим потребителското ви изживяване и да улесним изпращането на писма и трафик, както и за пазарни анализи. При достъп до този уебсайт на сървърите на TALAINT се съхранява специфична информация за потребителя, като например адреси на интернет протокол (IP), навигация в сайта, потребителски софтуер и време на сърфиране, както и друга подобна информация. Информацията за тяхната самоличност, като име, адрес, данни за контакт, информация за фактуриране и друга информация, съхранявана на този уебсайт, ще бъде използвана стриктно само за статистически цели и няма да бъде публикувана за общ достъп. Въпреки това TALAINT не поема отговорност за сигурността на тази информация.

Отказ от отговорност/гаранции/ограничаване на отговорностите

Уебсайтът на TALAINT се предоставя „такъв, какъвто е“, с всички отговорности и TALAINT не поема никакви изрични или подразбиращи се ангажименти, декларации или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или съдържанието, съдържащо се на този уебсайт. TALAINT не дава никакви потвърждения, гаранции или изявления относно точността, надеждността, експертизата или пълнотата на такова съдържание. Потребителят се съгласява, че разчитането на такова съдържание е на негов риск. TALAINT периодично променя, добавя, модифицира, подобрява или актуализира съгласието на този Уебсайт със или без предварително уведомление. При никакви обстоятелства TALAINT няма да носи отговорност за загуби, щети, наранявания, отговорности или разходи, възникнали или претърпени от използването на този Уебсайт, включително, без ограничение, всяка грешка, грешка, пропуск, извършване, забавяне, неуспех, прекъсване, изтриване, промяна, прекъсване, прекратяване или засягане, свързани с такова използване от нас, нашите филиали или трета страна. При никакви обстоятелства TALAINT или който и да е от нейните партньори и филиали не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, последващи, случайни или специални щети, дори ако TALAINT е била предупредена за риска или възможността за такива щети. Потребителят се съгласява, че TALAINT няма да носи отговорност за поведението или постъпките на Потребителя, произтичащи от използването на този Уебсайт. В резултат на това използването на този Уебсайт и на цялото или част от неговото съдържание е на собствен риск на Потребителя. В никакъв случай TALAINT, нито който и да е от нейните служители, директори, работници и филиали, не носи отговорност за загуби, наранявания или щети, произтичащи от използването на този Уебсайт, независимо дали по силата на договор, деликт или по друг начин, и TALAINT, включително нейните служители, директори, работници и филиали, не носят отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от използването на този Уебсайт.

Обезщетение

Като условие за използването на този Уебсайт, Потребителят се съгласява да обезщети TALAINT и нейните филиали в максимална степен от и срещу всички действия, искове, отговорности, загуби, щети, разходи, искания и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от използването на този Уебсайт от Потребителя, включително, но не само, всякакви искове, свързани с нарушаване на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия. Ако не е доволен от съдържанието на този Уебсайт или от всички негови Общи условия, Потребителят може да спре да използва този Уебсайт.

Прекратяване

Разпоредбите на настоящите Общи условия остават в пълна сила, докато използвате TALAINT или неговите услуги. Потребителите могат да прекратят използването си, като следват инструкциите за прекратяване на потребителски акаунти в настройките на акаунта си или като се свържат с нас на <a href=“email:hello@talaint.com“>hello@talaint.com</a>. Запазваме си правото по собствена преценка и без предизвестие или отговорност да откажем достъп до и използване на Уебсайта (включително блокиране на конкретни IP адреси) на всеки потребител по каквато и да е причина, включително, но не само, при нарушаване на някое от изявленията, гаранциите или споразуменията в настоящите Условия или приложимите закони или разпоредби. Също така си запазваме правото, ако по наша преценка установим, че използването на Уебсайта или неговите услуги от Ваша страна е в нарушение на настоящите Общи условия или на приложим закон или наредба, да прекратим използването на Уебсайта и неговите услуги или да изтрием Вашия профил и част или цялото Ви съдържание без предупреждение или предизвестие. Да предположим, че прекратим или спрем акаунта ви по някоя от причините, посочени в този раздел. В този случай ви е забранено да се регистрирате и да създавате нов акаунт под ваше име, фалшива самоличност или под името на трета страна. В допълнение към прекратяването или временното спиране на акаунта Ви, TALAINT си запазва правото да предприеме подходящи правни действия, включително, без ограничение, гражданска, наказателна и съдебна защита.

Общи разпоредби

Език

Цялата кореспонденция по настоящото споразумение се води на английски език.

Управляващо право и юрисдикция

Общите условия на този Уебсайт се уреждат и тълкуват съгласно законите на страната или щата, в който TALAINT извършва дейността си. С настоящото Вие безусловно се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се в [STATE OR COUNTRY], за разрешаване на всякакви спорове.

Отделяемост

Ако се окаже, че някое от условията е неприложимо или недействително съгласно приложимото законодателство. В такъв случай това не води до неприложимост или недействителност на всички настоящи Общи условия. В резултат на това всяка такава разпоредба се заличава, без да се засягат останалите разпоредби на настоящия договор. Разпоредбите на настоящите Общи условия, които са незаконни, невалидни или неприложими, се считат за отделени от настоящите Общи условия и не засягат валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Промяна на условията

TALAINT си запазва правото да преразглежда настоящите условия по всяко време, както намери за добре. Използвайки TALAINT, от Вас се очаква да преглеждате тези условия редовно, за да сте сигурни, че разбирате всички условия относно използването на този Уебсайт.

Задание

TALAINT си запазва правото да преотстъпва, прехвърля и възлага на подизпълнители своите права и/или задължения по настоящото споразумение, без да е необходимо предварително уведомление или съгласие. Потребителите нямат право да преотстъпват, прехвърлят или възлагат на подизпълнители каквито и да било свои права и/или задължения по тези Условия. Освен това лице, което не е страна по настоящите Общи условия, няма право да прилага която и да е от съдържащите се в тях разпоредби.

Запазване на имунитетите

Нищо в настоящия документ не представлява ограничение на привилегиите и имунитетите на TALAINT, които са изрично запазени.

Отказ от права

Неупражняването от наша страна на някоя или на всички разпоредби на настоящите Общи условия в даден момент не означава отказ от такова право или разпоредба.

Цялостно споразумение

Настоящите Общи условия, включително всички правни известия и откази от отговорност на този Уебсайт, представляват цялостното споразумение между TALAINT и Вас относно използването на този Уебсайт. В крайна сметка настоящото споразумение заменя всички предишни споразумения и договорености, свързани с него.

Свържете се с нас

За да разрешите оплакване или разяснение относно използването на този Уебсайт или неговите услуги или да получите информация за това, моля, свържете се с нас на адрес hello@talaint.com.
Scroll to Top